Valcon Pontifex maximus on hyväksynyt yhtiön yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, jotka nyt esittelemme.


Yhteiskuntavastuu – on paitsi erinomainen tapa hämätä asiakkaita, myös kiinteä osa Valcon arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja jokapäiväistä työtä.

Tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta, yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita maineriskejä ja varmistaa Valcon kiinnostavuus työpaikkana.

Yhtiön oman toiminnan osalta Valcon vastuu on välitöntä, hankinta- ja myyntiketjuun kuuluvien kumppanien toiminnan osalta välillistä. Valco seuraa toimintansa vastuullisuuden tuloksia omilla mittareilla ja raportoi niistä satunnaisesti. Raportointi on luonnollisesti täysin puolueellista.

Yhteiskuntavastuun kansainväliset kytkennät

Valco toimii itse Suomessa, mutta ostaa tavaraa Kaukoidästä, joten kansallisten lakien ja sopimusten lisäksi yhtiön on taitavasti kierrettävä myös kansainväliset sopimukset ja suositukset.

Tällaisia ovat mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet.

Käytännössä Valco on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan lähinnä Hammurabin lakia ja Murphyn lakia. Valco ei voi ottaa vastuuta siitä, että alihankkijat saattavatkin noudattaa myös muita lakeja ja säännöksiä.

Kolme tasavahvaa yhteiskuntavastuun osa-aluetta

Valcon yhteiskuntavastuun jäsentely ja tulosmittarit perustuvat ns. kolmen pilarin malliin (Triple Bottom Line Management), jossa taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta kehitetään tasapainoisesti ja samansuuntaisesti. Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä liiketulos mahdollistavat ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jatkuvan, pitkäjänteisen kehittämisen, mikä taas luo uusia mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan luovaa taloudenhoitoa, aktiivista resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn lyhytjänteistä tuottamista yrityksen omistajille.

Taloudellinen tulos tulee saavuttaa keinolla millä hyvänsä - hyvästä hallintotavasta, avoimesta viestinnästä ja toimivasta sidosryhmävuorovaikutuksesta välittämättä, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioimatta.

Valco arvioi tuottamaansa taloudellista hyötyä lähinnä omistajiensa kannalta. Valcoa ei voisi vähempää kiinnostaa eri sidosryhmien hyvinvointi sen omilla markkina-alueilla, eikä varsinkaan omien markkinoittensa ulkopuolella, esimerkiksi kehitysmaissa.

Myytävien tuotteiden tulee lähtökohtaisesti – mutta ei välttämättä, vaikuttaa etäisesti siltä, että ne täyttävät fyysiselle, sosiaaliselle ja ympäristölaadulle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset.

Ympäristövastuu

Valcon merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset ovat yrittäjien ruisleivän syönnistä syntyvät metaanipäästöt, vanhan dieselauton aiheuttamat pienhiukkaspäästöt sekä kotiin kuljetetusta pikaruoasta syntyvät jätteet. Välillisiä vaikutuksia syntyy myytävien tuotteiden ja niiden pakkausten valmistuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.

Valco tähtää ympäristötoimissaan välittömien ympäristövaikutustensa pimittämiseen. Mahdolliset ongelmajätteet pyritään hävittämään vaivihkaa ja huomaamatta yhteistyössä tunnetun jätehuoltoyhtiö Lokapoikien kanssa.

Välillisten vaikutusten vähentämiseksi Valco pyrkii teettämään kaikki tuotteet mahdollisimman kaukana Suomesta, etteivät viranomaiset tai asiakkaat huomaa laiminlyöntejä. Asiakkaita hämätäkseen Valco käynnistää laajan viherpesuohjelman.

Sosiaalinen vastuu

Valcolla ei ole mitään välitöntä sosiaalista vastuuta kenenkään muun kuin yrityksen omistajien hyvinvoinnista.

Arvojensa mukaisesti Valco panostaa työyhteisön kehittämiseen tavoitteenaan, että tulevaisuudessa yrityksen perustajien ei tarvitse tehdä itse mitään, vaan kaikki Suomessa tehtävät työt teetetään ilmaistyövoimalla yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

Hankintaketjussaan Valcon ensisijainen tavoite on palkaton työvoima myös ulkomailla, minkä vuoksi yhtiö on tarjonnut alihankkijoiden kautta työmahdollisuuksia mm. kehitysmaiden lapsille - joskin heikosti onnistuen siinäkin.

Tavoitetta ei voi saavuttaa lyhyessä ajassa, mutta jokainen parannus on askel kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Viestintä

Valco esittelee vastuullisen toimintansa tuloksia avoimesti ja kattavasti sidosryhmilleen sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Viestinnän perustana on satunnaisesti ilmestyvä, omin käsin varmennettu sähköposti.

Valco osallistuu aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan päästäkseen osalliseksi kansallista korruptiojärjestelmää, hyväveliverkostoja ja etukäteen sovittuja julkisia kilpailutuksia.

Periaatteiden kattavuus

Nämä periaatteet on hyväksytty Valcon pontifex-kollegiossa 31.9.2018. Niiden toteutusta seuraa ja koordinoi yhteiskuntavastuun johtoryhmä, joka raportoi tuloksista oraakkelille vuosittain ennustusten käsittelyn yhteydessä.

Valcon hallitus on käsitellyt nämä periaatteet ja suosittelee niiden heittämistä roskakoriin.

Mitä pelleilyä tämä on?

Onko yhteiskuntavastuu asia, joka sinua oikeasti kiinnostaa? Eikö huumorintaju riitä vakavilla asioilla pelleilyyn? Ei hätää, olemme ottaneet huomioon myös sinut.

Katso oikeat periaatteemme