Valcos Pontifex Maximus har antagit de allmänna principer för företagens sociala ansvar som vi nu presenterar.


CSR - är inte bara ett utmärkt sätt att förvirra kunderna, utan också en integrerad del av Valcos värderingar, affärsstrategier, ledning och dagliga arbete.

Syftet är att förbättra kundnöjdheten, medarbetarnöjdheten, konkurrenskraften och lönsamheten, att integrera ansvarsfulla metoder, att hantera ryktesrisker och att säkerställa Valcos attraktionskraft som arbetsplats.

Valco är direkt ansvarigt för sin egen verksamhet och indirekt ansvarigt för sina partners i leverantörs- och försäljningskedjan. Valco övervakar och rapporterar ibland om verksamhetens hållbarhetsprestanda med hjälp av egna indikatorer. Denna rapportering är naturligtvis helt objektiv.

Internationella länkar till CSR

Valco verkar i Finland men köper varor från Fjärran Östern, så förutom nationella lagar och avtal måste företaget skickligt kringgå internationella avtal och rekommendationer.

Till dessa hör FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO:s konvention om grundläggande arbetsrättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Internationella handelskammarens stadga för hållbar utveckling och Internationella handelskammarens riktlinjer mot mutor och korruption.

I praktiken är Valcos åtagande huvudsakligen att följa Hammurabi-lagen och Murphy-lagen. Valco kan inte ta ansvar för det faktum att underleverantörer också kan följa andra lagar och förordningar.

Tre lika områden för företagens sociala ansvar

Valcos CSR-struktur och resultatindikatorer baseras på den så kallade Triple Bottom Line Management-modellen, där ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar utvecklas på ett balanserat och parallellt sätt. Ekonomiskt ansvar och goda rörelseresultat möjliggör en kontinuerlig och långsiktig utveckling av det miljömässiga och sociala ansvaret, vilket i sin tur skapar nya möjligheter att öka försäljningen och förbättra lönsamheten.

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar innebär kreativ förvaltning, aktivt resursutnyttjande och kortsiktiga ekonomiska fördelar för företagsägarna.

Finansiella resultat måste uppnås med alla nödvändiga medel - utan hänsyn till god förvaltning, öppen kommunikation och effektiv samverkan med intressenter, och utan hänsyn till miljömässigt och socialt ansvar.

Valco utvärderar sitt finansiella resultat främst ur ägarnas synvinkel. Valco skulle inte kunna bry sig mindre om de olika intressenternas välbefinnande på sina egna marknader, och särskilt utanför sina egna marknader, till exempel i utvecklingsländer.

De produkter som säljs måste i princip, men inte nödvändigtvis, vara helt förenliga med de fysiska, sociala och miljömässiga kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på marknaden.

Ansvar för miljön

Valcos mest betydande direkta miljöpåverkan är metanutsläpp från entreprenörer som äter rågbröd, utsläpp av fina partiklar från en gammal dieselbil och avfall från hemlevererad snabbmat. Indirekt påverkan uppstår vid tillverkning, användning och avfallshantering av de produkter som säljs och deras förpackningar.

Valcos miljöarbete syftar till att dölja den direkta miljöpåverkan. I samarbete med det välkända avfallshanteringsföretaget Lokapoikie strävar Valco efter att ta hand om allt farligt avfall på ett tyst och oupptäckt sätt.

För att minska den indirekta påverkan försöker Valco få alla sina produkter tillverkade så långt bort från Finland som möjligt, så att varken myndigheterna eller kunderna märker någon försummelse. För att distrahera kunderna lanserar Valco ett omfattande greenwashing-program.

Socialt ansvar

Valco har inget direkt socialt ansvar för välfärden för andra än företagets ägare.

I enlighet med sina värderingar investerar Valco i utvecklingen av arbetsgemenskapen med målet att företagets grundare i framtiden inte behöver göra någonting själva, utan allt arbete i Finland kommer att utföras av fri arbetskraft i samarbete med TE-byråerna.

I sin leveranskedja prioriterar Valco att ha obetalt arbete utomlands, och därför har företaget erbjudit arbetsmöjligheter via underleverantörer, till exempel till barn i utvecklingsländer - om än med begränsad framgång.

Detta är inte ett mål som kan uppnås på kort sikt, men varje förbättring är ett steg mot en socialt hållbar utveckling.

Kommunikation

Valco presenterar resultaten av sina ansvarsfulla åtgärder på ett transparent och heltäckande sätt för sina intressenter, både genom intern och extern kommunikation. Kommunikationen baseras på ett slumpmässigt, handcertifierat e-postmeddelande.

Valco deltar aktivt i nationella och internationella handels- och affärsorganisationer för att få tillgång till nationella korruptionsprogram, nätverk för god tro och i förväg överenskomna offentliga upphandlingar.

Täckning av principerna

Dessa principer godkändes av Valcos pontifexkollegium den 31 september 2018. Deras genomförande övervakas och samordnas av ledningsgruppen för Corporate Social Responsibility, som rapporterar resultaten till oraklet varje år när prognoserna diskuteras.

Valcos styrelse har diskuterat dessa principer och rekommenderar att de kastas i papperskorgen.

Vad är det här för skämt?

Är socialt ansvar något du verkligen bryr dig om? Har du inte tillräckligt med humor för att skämta om allvarliga saker? Oroa dig inte, vi har tagit hänsyn till dig också.

Se våra verkliga principer